Vážení zákazníci, ve středu 12.6. je sklad otevřen pouze do 13:30hodin. Domluvte si prosím osobní odběry na 705 26 36 27. Děkujeme.

Obchodní podmínky

Dokumenty ke stažení

obchodní podmínky ; poučení před odstoupením od kupní smlouvy ; reklamační řád ; formulář na ostoupení od kupní smlouvy


 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti Magoya, spol. s r.o., se sídlem Za Hládkovem 680/12, Střešovice, 169 00 Praha 6, IČ: 639 81 815, spisová značka C 39857 vedená u Městského soudu v Praze,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nejlevnejsipolykarbonat.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Magoya, spol. s r.o., se sídlem Za Hládkovem 680/12, Střešovice, 169 00 Praha 6, IČ: 639 81 815, spisová značka C 39857 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese nejlevnejsipolykarbonat.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. uživatelský účet
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. uzavření kupní smlouvy
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady spojené s balením a dodáním zboží do zahraničí budou stanoveny dle platného ceníku přepravce a o jejich výši bude kupující informován elektronickou poštou na adresu kupujícího.
  • Kupující může zboží objednávat vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu (dále jen „objednávka“). Objednávka obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku kupujícího, a to bez uvedení důvodů.
  • Kupující je oprávněn objednávku odvolat (dále jen „storno objednávky“), nejpozději
 • do okamžiku expedice objednávky

nebo

 • do zaplacení kupní ceny v případě Zboží upraveného na míru.

Storno objednávky musí být kupujícím doručeno prodávajícímu na info@nejlevnejsipolykarbonat.cz. V případě, že bude storno objednávky kupujícím doručeno prodávajícímu ve shora uvedené lhůtě, vrátí prodávající kupujícímu zpět uhrazenou kupní cenu, a to převodem na bankovní účet kupujícího do 15 dnů ode dne doručení storna objednávky kupujícím prodávajícímu.

 • V případě nepřevzetí zboží bez udání důvodu je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na vyčíslené přepravné objednávky.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. cena zboží a Platební podmínky
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Kropáčova Vrutice 112, 294 79;

-  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-9579350237/0100, vedený u společnosti Komerční Banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn v případě Zboží upraveného na míru požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Stejně tak i v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, včetně kódu EET.
 1. odstoupení od kupní smlouvy
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, tj. i Zboží upravené na míru, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nejlevnejsipolykarbonat.cz.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to vždy převodem na účet, který si kupující předem určí. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  • V případě, že se po potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu výrazným způsobem změní cena zboží účtovaná prodávajícímu jeho dodavatelem, nebo není-li zboží momentálně skladem u dodavatele prodávajícího, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat za čelem dohody o změně objednávky. Nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k dohodě o změně objednávky, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Pokud kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část, bude mu uhrazená částka prodávajícím převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 2. přeprava a dodání zboží
  • Zboží je doručováno na území České republiky a Slovenské republiky. Způsob dopravy zboží určuje prodávající.
  • Zboží, které je skladem u prodávajícího, je expedováno nejpozději do 8 pracovních dnů, zboží, které je skladem u výrobce, dodavatele či v externích skladech, je expedováno nejpozději do 15 pracovních dnů.
  • Zboží je expedováno až po kompletaci celé objednávky. V případě požadavku kupujícího na doručení nekompletní objednávky a v důsledku toho prodávající bude zasílat zboží po více částech, nese kupující náklady tyto zvýšené náklady na poštovné a balné v plném rozsahu.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že si kupující zboží od přepravce nevyzvedne a takové zboží se vrátí zpět prodávajícímu, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu poštovného a balného.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je povinen nejpozději do 2 (dvou) dnů zkontrolovat úplnost zásilky, přičemž v této lhůtě je kupující povinen písemně nebo elektronicky informovat prodávajícího o případné neúplnosti zásilky.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  • Zboží je možno vyzvednout osobně, a to na adrese Kropáčova Vrutice 112, 294 79, a to poté, co bude kupující telefonicky nebo elektronickou poštou vyrozuměn o připravenosti zboží k vyzvednutí. Bez vyrozumění podle předchozí věty nelze uskutečnit osobní odběr. Pokud kupující nevyzvedne objednávku určenou k osobnímu odběru do 14-ti dní, bude objednávka stornována prodávajícím, pokud není dohodnuto s kupujícím jinak.
 3. Práva z Vadného plnění
  • Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího
 4. další práva a povinnosti smluvních stran
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, http://adr.coi.cz/. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Montážní návody jsou ke stažení na www.nejlevnejsipolykarbonat.cz

 

 1. ochrana osobních údajů
  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 2 let ode dne vytvoření poslední objednávky, nejpozději však do odvolání souhlasu kupujícího.. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může využít svého práva požadovat po prodávajícím nebo zpracovateli:
   • přístup ke svým osobním údajům;
   • opravu osobních údajů;
   • výmaz osobních údajů;
   • omezení zpracování údajů týkajících se subjektu údajů;
   • právo vznést námitku proti zpracování; a
   • právo na přenositelnost údajů.
  • Kupující je oprávněn požadovat od prodávajícího nebo zpracovatele bezplatný přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a je oprávněn vznést námitku proti zpracování, a dále další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.
  • V případě porušení povinnosti prodávajícího nebo zpracovatele je kupující oprávněn podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, jakožto dozorovému orgánu.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 2. Doručování
  • Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 1. Úprava zboží na míru – formátování
  • Úprava zboží na míru bude prodávajícím provedena až po uhrazení celé kupní ceny, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne připsání celé kupní ceny.
  • Tolerance při formátování je +/- 5mm. 
  • Kupující v případě úpravy zboží na míru musí zakoupit celé zboží, tj. desky v původním rozměru 1000 ; 2000 ; 3000 ; 4000 ; 5000 ; 6000 mm x 2100 mm. Kupující může požadovat zaslání odřezků desky, přesahují-li odřezky rozměr 250 mm x 2100 mm; menší odřezky je prodávající oprávněn zlikvidovat.
  • Prodávající upravuje na míru dutinkový polykarbonát do maximální tloušťky materiálu 16 mm. V případě úpravy zboží na míru – formátování, je prodávající oprávněn účtovat si náklady spojené s řezáním u dutinkového polykarbonátu ve výši 15 Kč za každý započatý běžný metr řezání, u plného polykarbonátu a plexiskla ve výši 15 Kč za každý započatý běžný metr řezání.
  • Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že v případě úpravy zboží na míru zaniká záruka, která se poskytuje pouze na celé desky.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Za Poříčskou bránou 258/9, Praha 8 – Karlín, 186 00, adresa elektronické pošty info@nejlevnejsipolykarbonat.cz, telefon 737 303 451.

 

V Praze dne 25.5.2018                                                                        Magoya, spol. s r.o.